ITTF - International 球台 Tennis Federation
详细赛果:女团第二阶段淘汰赛    >> 1 - 12名
   第一局第二局第三局第四局第五局总比分 
匈牙利KOREA REP. 29/3 11:00 球台: 10 - 3
洛瓦斯  KIM Kyungah   9-11 11-9 5-11 11-9 7-11 2-3 
波塔  SEOK Hajung   11-13 7-11 11-7 7-11 1-3 
托特  DANG Yeseo   7-11 8-11 12-10 11-8 7-11 2-3 
洛瓦斯  SEOK Hajung   - 
波塔  KIM Kyungah   - 
 
罗马尼亚波兰 29/3 11:00 球台: 22 - 3
杜迪安  波瓦卡   11-4 11-8 11-5 3-0 
萨马拉  李倩   5-11 11-13 11-7 6-11 1-3 
佐科斯  帕提卡   6-11 3-11 9-11 0-3 
杜迪安  李倩   11-8 11-9 6-11 11-8 3-1 
萨马拉  波瓦卡   7-11 7-11 11-5 5-11 1-3 
 
荷兰奥地利 29/3 23:00 球台: 23 - 1
李洁  瓦格格拉梅耶尔   11-5 11-9 11-1 3-0 
李佼  刘佳   6-11 8-11 14-12 11-5 9-11 2-3 
琳达  李倩gbing   11-8 11-9 11-4 3-0 
李洁  刘佳   11-9 11-8 3-11 11-7 3-1 
李佼  瓦格格拉梅耶尔   - 
 
朝鲜德国 29/3 23:00 球台: 11 - 3
金仲  伊万灿   8-11 8-11 11-8 9-11 1-3 
金熙宋  吴佳多   7-11 11-5 7-11 10-12 1-3 
李明顺  希尔贝雷森   11-5 8-11 11-6 11-7 3-1 
金仲  吴佳多   8-11 9-11 14-12 7-11 1-3 
金熙宋  伊万灿   - 
 
波兰中国 30/3 16:00 球台: 10 - 3
帕提卡  丁宁   6-11 5-11 3-11 0-3 
波瓦卡  李晓霞   5-11 9-11 8-11 0-3 
李倩  郭跃   7-11 3-11 3-11 0-3 
帕提卡  李晓霞   - 
波瓦卡  丁宁   - 
 
中国香港荷兰 30/3 19:00 球台: 13 - 0
帖雅娜  李佼   16-18 11-9 9-11 11-9 11-4 3-2 
姜华珺  李洁   13-11 11-5 12-14 8-11 11-3 3-2 
李皓晴  蒂米娜   11-9 11-8 5-11 11-3 3-1 
帖雅娜  李洁   - 
姜华珺  李佼   - 
 
日本KOREA REP. 30/3 19:00 球台: 22 - 3
福原爱  KIM Kyungah   11-4 10-12 10-12 11-8 11-9 3-2 
石川佳纯  SEOK Hajung   11-7 9-11 11-7 6-11 11-6 3-2 
平野早矢香  DANG Yeseo   9-11 11-7 4-11 9-11 1-3 
福原爱  SEOK Hajung   6-11 8-11 7-11 0-3 
石川佳纯  KIM Kyungah   9-11 11-8 9-11 11-8 12-14 2-3 
 
奥地利罗马尼亚 30/3 22:00 球台: 53 - 2
刘佳  波斯托卡   12-10 11-2 14-12 3-0 
李倩gbing  佐科斯   9-11 6-11 11-13 0-3 
瓦格格拉梅耶尔  杜迪安   1-11 5-11 12-14 0-3 
刘佳  佐科斯   6-11 11-6 9-11 11-3 11-6 3-2 
李倩gbing  波斯托卡   11-9 11-7 12-10 3-0 
 
匈牙利朝鲜 30/3 22:00 球台: 60 - 3
洛瓦斯  李明顺   8-11 8-11 11-5 7-11 1-3 
波塔  金仲   6-11 7-11 14-16 0-3 
托特  李美光   11-13 12-10 9-11 6-11 1-3 
洛瓦斯  金仲   - 
波塔  李明顺   - 
 
新加坡德国 30/3 19:00 球台: 13 - 2
冯天薇  伊万灿   8-11 9-11 8-11 0-3 
王越古  吴佳多   6-11 9-11 7-11 0-3 
李佳薇  希尔贝雷森   11-6 11-8 9-11 9-11 14-12 3-2 
冯天薇  吴佳多   9-11 11-9 11-4 12-10 3-1 
王越古  伊万灿   9-11 11-5 11-13 11-8 11-4 3-2 
 
新加坡KOREA REP. 31/3 16:00 球台: 13 - 2
冯天薇  KIM Kyungah   10-12 15-13 11-9 1-11 7-11 2-3 
王越古  SEOK Hajung   11-7 9-11 9-11 12-10 11-6 3-2 
李佳薇  DANG Yeseo   11-13 5-11 6-11 0-3 
冯天薇  SEOK Hajung   11-5 11-3 9-11 11-8 3-1 
王越古  KIM Kyungah   11-7 10-12 7-11 11-6 11-9 3-2 
 
波兰荷兰 31/3 19:00 球台: 71 - 3
帕提卡  李洁   8-11 6-11 5-11 0-3 
波瓦卡  李佼   6-11 3-11 9-11 0-3 
李倩  琳达   11-7 9-11 11-6 11-7 3-1 
帕提卡  李佼   11-8 4-11 6-11 4-11 1-3 
波瓦卡  李洁   - 
 
朝鲜奥地利 31/3 19:00 球台: 93 - 0
李明顺  刘佳   11-13 11-3 11-6 11-8 3-1 
金仲  瓦格格拉梅耶尔   11-7 11-8 11-7 3-0 
李美光  卡内兹   11-4 11-2 11-3 3-0 
李明顺  瓦格格拉梅耶尔   - 
金仲  刘佳   - 
 
罗马尼亚匈牙利 31/3 19:00 球台: 101 - 3
佐科斯  洛瓦斯   2-11 11-6 12-10 8-11 11-7 3-2 
维克茨  波塔   8-11 8-11 7-11 0-3 
波斯托卡  佩吉尔   11-7 11-9 8-11 4-11 8-11 2-3 
佐科斯  波塔   7-11 6-11 7-11 0-3 
维克茨  洛瓦斯   - 
 
德国日本 31/3 22:00 球台: 120 - 3
希尔贝雷森  福原爱   12-10 11-6 6-11 6-11 10-12 2-3 
吴佳多  石川佳纯   11-9 8-11 8-11 11-9 10-12 2-3 
温特尔-莎宾  平野早矢香   4-11 8-11 11-8 10-12 1-3 
希尔贝雷森  石川佳纯   - 
吴佳多  福原爱   - 
 
中国香港中国 31/3 22:00 球台: 11 - 3
姜华珺  丁宁   9-11 4-11 4-11 0-3 
帖雅娜  李晓霞   12-10 11-9 7-11 14-12 3-1 
于国诗  郭焱   4-11 8-11 3-11 0-3 
姜华珺  李晓霞   5-11 1-11 4-11 0-3 
帖雅娜  丁宁   - 
 
日本荷兰 1/4 09:30 球台: 53 - 0
石川佳纯  埃尔兰德   11-7 11-7 10-12 12-10 3-1 
福原爱  琳达   11-9 9-11 12-10 11-9 3-1 
平野早矢香  蒂米娜   12-10 11-3 11-3 3-0 
石川佳纯  琳达   0-0 
福原爱  埃尔兰德   0-0 
 
德国波兰 1/4 09:30 球台: 13 - 2
温特尔-莎宾  波瓦卡   11-9 11-5 11-9 3-0 
伊万灿  帕提卡   11-13 11-8 5-11 15-17 1-3 
孙祯琦  斯泰芬斯卡   11-6 11-7 11-4 3-0 
温特尔-莎宾  帕提卡   11-13 7-11 11-8 5-11 1-3 
伊万灿  波瓦卡   11-8 11-4 10-12 11-6 3-1 
 
新加坡中国 1/4 22:00 球台: 10 - 3
冯天薇  丁宁   12-14 11-8 4-11 3-11 1-3 
王越古  李晓霞   9-11 13-11 10-12 5-11 1-3 
李佳薇  郭跃   8-11 6-11 9-11 0-3 
冯天薇  李晓霞   0-0 
王越古  丁宁   0-0 
 

 112 2097 WSTM2